fonema A


fonema A1


fonema B


fonema B1


fonema BL Portada


fonema BL1 Contraportada


fonemaBR Portada


fonema BR1 Contraportada


fonema CH


fonema CH1


fonema CKQ1


fonema CL Portada


fonema CL1 Contraportada


fonema CQK


fonema CR


fonema CR1 Contraportada


fonema D


fonema D1


fonema DR Portada


fonema DR1 Contraportada


fonema F fonema F1


fonema FL Portada


fonema FR Portada


fonema FR1 Contraportada


fonema G


fonema G1


fonema GL Portada


fonema GL1 Contraportada


fonema Gre Portada


fonema Gre1 Contraportada


fonema I


fonema I1


fonema J


fonema J1


fonema L


fonema L1


fonema M


fonema M1


fonema N


fonema N1


fonema O


fonema O1


fonema P


fonema P1


fonema PL Portada


fonema PL1 Contraportada


fonema Pr


fonema Pr1


fonema R


fonema R1


fonema S


fonema S1


fonema T


fonema T1


fonema TL Portada


fonema TL1 Contraportada


fonema U


fonema U1


fonema Y


fonema Y1


fonema+Ñ


fonema+Ñ1..